Zápis do MŠ

autor: | 6. dubna 2020 | Aktuality

Kdy bude zápis? 

Zápis do mateřské školy bude probíhat 6. 5. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin. Další dny až do 13. 5. 9:00 do 12:00 hodin.

 

 Pro jak staré děti je zápis do školky organizován?

Děti od 2 let do 6 let.

Povinné vzdělávání je pro děti s odloženou povinnou docházkou a pro děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Kdo má jít k zápisu?

Organizace zápisů je v letošním školním roce bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole!!!

 

Způsob zápisu

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (wxpmihi)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) vrbova@skolakurivody.cz
 • poštou (ZŠ a MŠ T. Ježka, Ralsko – Kuřívody 700, 247 22 Ralsko
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte jsou ve vestibulu základní školy připraveny požadované formuláře, které lze na místě vyplnit a předat.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Fáze zápisového řízení:

 • I.  fáze – řádný termín zápisu – 6. května 2020 až  13. května 2020
 • II. fáze – vyhodnocení přijatých žádostí
 • IV. fáze – zveřejnění výsledků zápisu – 30. května 2020

 

Co se dokládá k zápisu?

 • rodný list dítěte – kopie
 • doklad, že dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře – vydává dětský lékař. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře!!! Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

vyplní prohlášení, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Jaká jsou kritéria pro přijímání?

 • Kritérium 1 – dítě má trvalý pobyt v příslušném obvodu MŠ a žádá o povolení odkladu povinné školní docházky; počet bodů 10
 • Kritérium 2 – dítě má trvalý pobyt v příslušném obvodu MŠ; počet bodů 10
 • Kritérium 3 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu; počet bodů 6

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

 

Jak se dozvím výsledky zápisu?

 • Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 30. května 2020. Děti budou uvedeny pod číslem, které Vám bude sděleno v SMS zprávě.

Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni poštou.

 

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky