Základní škola

Cílem naší výuky, je pomáhat žákům najít své místo v životě a být dobří v tom, co umějí.

Preferujeme proto na škole komplexní podporu vzdělávání

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Z nabízených učebnic na knižním trhu – preferujeme nakladatelství Fraus, který nabízí výukové materiály (učebnice, pracovní sešity, doplňkové materiály, aj)

 •  český jazyk – zaměření na induktivní metodu, kdy žáci na základě výchozího textu či ilustrace sami „objevují“ principy a pravidla, která v rodném – českém jazyce platí.                                                            V první třídě vyučujeme analyticko – syntetickou metodou. Řada učebních materiálů pro 2. – 5. ročník propojuje přehlednost, systematičnost výkladu s aktivizačním procvičováním. Úvodní texty jednotlivých kapitol cíleně rozvíjí čtení s porozuměním, vychází z okolního světa žáka a otevírají společenská témata.
 • matematika – obsahuje prvky tzv. Hejného metody.  Tato metoda vychází z konstruktivismu, kdy žáci budují své dovednosti na základě schémat, s nimiž se již setkali. Sami jevy zkoumají, řeší pomocí různých strategií a vyvozují zákonitosti. Tradiční pojetí výuky prostřednictvím činnostního učení je zárukou pochopení aritmetické i geometrické oblasti.
 • člověk a jeho svět – zahrnuje oblast prvouky (1. – 3. ročník), vlastivědy a přírodovědy. Využívá badatelsky orientovanou výuku, při níž žáci pozorují zákonitosti ve svém přirozeném prostředí, kladou si otázky a ověřují hypotézy a své poznatky zapojují do praktického života.
 • Anglický jazyk – začínáme mluvenou formou (předškolní věk a 1. ročník), psaná se uplatňuje až od 2. ročníku. Jako každá učebnice i tato díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním http://www.skolasnadhledem.cz
 • Myšlenkové mapy,

PŘÍNOS PRO ŽÁKY

 • dostávají větší prostor pro své pokusy, přemýšlení, tvořivost
 • přijímají vyšší odpovědnost za výsledek své práce
 • dokážou učivo propojit s reálným životem kolem sebe
 • učí se klást otázky tak, aby se dověděli to, co potřebují
 • mají možnost pracovat s chybou jako užitečným nástrojem pro lepší pochopení učiva
 • umí pracovat s hybridním výukovým systémeme, který využívá škola při distančním vzdělávání
 • nejsou zahrnuti množstvím faktů a pojmů
 • naučí se přistupovat aktivně k učení
 • vede žáky k samostatnému myšlení, k výběru informací a jejich praktickému využití v životě

 

 

PŘÍNOS OD VYUČUJÍCÍCH

 • učitel má větší prostor věnovat se žákům
 • který pomáhá žákům orientovat se, rozumět, učí je myslet a propojovat poznatky s vlastním životem
 • učitel má sám vlastní prožitek, stejně jako dětineustále objevuje a učí se
 • učitel reaguje na jednotlivce, třídu
 • vyučující nemusí být jediným tahounem celého vyučování, jeho spolutvůrci jsou také žáci

 

PROSTORY, kde se žáci pohybují

Přízemí budovy ( vstupní vestibul, šatna žáků, školní družina, jídelna, vývařovna)

První patro (třída, tělocvična a nářaďovna s šatnou a wc žáků, zázemí zaměstnanců, kancelář účetní, ředitelna, wc žáků)

Druhé patro (třída, třída, školní skupina, sborovna, wc žáků)