Základní škola

Školní rok 2018/2019

Základní škola má dvě učebny

I. třída – žáci 1.a 3. ročníku
II.třída – žáci 2. 4. a 5. ročníku společně

Vyučovací hodiny a přestávky

1.  ,.00     –   8,45          15 min.
2.  9,00     –   9,45         15 min.
3. 10,00    – 10,45         10 min.
4. 10,55    – 11,40         10 min.
5. 11,50    –  12,30         10 min.
6. 12,40  –   13,25

Vzdělávací program:

Ve školním roce 2007/2008 se začalo na škole v 1.ročníku vyučovat podle ŠVP pod názvem „TVOŘIVÁ ŠKOLA“. Všechny ročníky na škole se vyučují dle tohoto programu.

Od 1.9.2016 byl upraven ŠVP „Tvořivá škola“ pod č.j: Kuř.116/2016 a zpracován ŠVP „Tvořivá škola“ – upravený, pod č.j.: Kuř.122/2016

Ve školním roce 2017/2018 byla přijata na školu asistentka pedagoga pro žáky  3.a 4. ročníku ZŠ (zdravotní postižení, SVP). Od září 2017 na škole pracuje opět asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Žádost na AP byla podána i pro žáka 2. ročníku (vada řeči)

Školní řád, klasifikační řád, hodnocení žáků

Žáci jsou s těmito řády seznámeni na začátku školního roku a jsou pro ně závazné. Zákonní zástupci žáků jsou s řády seznámeni na třídních schůzkách.

Hodnocení na škole probíhá klasifikačním stupněm hodnocení. V pololetí školního roku dostávají žáci výpis z vysvědčení.

Zápis do ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne  v měsíci dubnu. K zápisu přijdou děti se svými zákonnými zástupci, kteří vyplní žádost o přijetí svého dítěte do ZŠ. K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci dětí, u kterých bude odložena školní docházka o jeden rok.

Učební pomůcky

Učební pomůcky (učebnice, pracovní sešity) jsou poskytovány všem žákům zdarma.

V letošním školním roce 2018/2019 Rada města opět schválila poskytnutí stabilizačního příspěvku pro žáky školy ve výši 1000,- Kč na žáka, a to následovně:

pro žáky 1. ročníku : 700,- Kč na nákup aktovky a penálu, 300,- Kč budou použity školou na nákup dalších pomůcek (náhradní pastelky, výtvarné potřeby)

– žákům ostatních ročníků budou ve stejné výši nakoupeny školou pomůcky na výuku – jedná se o výtvarné potřeby, sešity, pracovní listy, pomůcky na pracovní vyučování apod.

Práce s PC

V každé učebně je pro žáky k dispozici nový počítač, který mohou využívat žáci  k výuce. Do každé učebny byla pořízena z dotací EU (v rámci tzv. Šablon) jedna interaktivní tabule.

Letos po otevření 5. ročníku bude opět probíhat na PC výuka Informatiky.

Výuka moderně

I ve školním roce 2017/2018 bude výuka probíhat za pomoci interaktivních tabulí, které zkvalitnily výuku na škole, a to hlavně díky vypracovaným DUM materiálům.

Díky schválení dotačního programu Kompenzační pomůcky budou nakoupeny pro žáka se zdravotním postižením pomůcky na zlepšení kvality jeho vzdělávacích výsledků ve škole i mimo ni.