Školní jídelna

jídelní lístek  12.11. – 16.11.2018

1.VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY

Výdej obědů je podle provozního řádu jídelny, který se nachází na nástěnce v jídelně. Je nutné tento řád dodržovat.

2.VÝDEJ OBĚDŮ ZAMĚSTNANCŮM MÚ RALSKO

Zaměstnanci úřadu města Ralsko dochází na obědy až po vydání obědů žákům 1.ročníku.

3.CENA A PLATBA OBĚDŮ

Cena obědů je od 1.9.2017:

MŠ: věková hranice 2 – 6 let, celkem 32,- Kč ( oběd + 2 svačiny)

MŠ:  při odkladu školní docházky:  35,- Kč 
ZŠ: věková hranice 7-10 let  – 25,- Kč

věková hranice: 11-14 let – 27,- Kč

Platba:

a) bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předcházejícího měsíce
b) osobně v kanceláři u  p. Günterové – účetní školy, nebo u vedoucí ŠJ – paní Drahomíry Drobné

Strávníci hradí pouze cenu potravin.

4.ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů je možné osobně, telefonicky nebo SMS, denně do 7.00 hodin!
Dítě/žák má nárok na oběd v první den nemoci, oběd je možný vyzvednout pouze do vlastních nádob do 12.30 hod.
Pokud žáci ZŠ nebudou včas a řádně odhlášeni, počítají se jim nadále obědy!

Telefonní číslo pro odhlašování obědů:

ŠJ: 773 636 457, 487 898 152 – 3

5.VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY

Stravování ve školní jídelně se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb.,  a Vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích. Žáci a ostatní strávníci jsou povinni dodržovat zásady chování ve školní jídelně, které jsou zakotveny ve vnitřním řádu. Dohledy jsou konány dle rozpisu.

Aktuální jídelní lístek – nástěnka v jídelně a na chodbě školy

V Kuřívodech dne 26.2.2018