Charakteristika

Ve školce se snažíme o vytvoření kvalitního prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a dopomáhá k rozvinutí osobního potenciálu jednotlivce. Školka je trojtřídní, věkově smíšená.

 

Třída Bambulek je prioritně určena pro nejmladší děti od 2 let do 3 let. Snížený počet dětí ve třídě (9) napomáhá úspěšné adaptaci na nové prostředí, nebo dětem vyžadující zvýšený individuální přístup.

 

Třída Sluníček od 2,5 let do 4 let. V této třídě se děti adaptují na vyšší počet kamarádů (24). Školním rokem je provází vstřícné dvě paní učitelky a chůva.

 

Třída Stonožek od 4 let do 7 let. Kvalitní přípravu před vstupem do základní školy zajišťují dvě paní učitelky. Kapacita třídy je 24 dětí.

 

Nabízíme moderní zázemí (škola byla otevřena v roce 2018). Vybavená moderními výukovými pomůckami (pro rozvoj tělesné zdatnosti, rozvoj jemné motoriky – základům psaní, …) a vzdělávacími materiály, které rozvíjejí smysly dětí, podporují zvídavost, motivují je k učení prostřednictvím činností, her. Při výuce zejména aplikujeme učení pozorováním (např. přírody, která nás obklopuje), cílenou manipulací s pomůckami, individuální i skupinovou práci. Děti zkoumají okolní svět pomocí smyslů a tím si rychle zapamatují vše nové a poznatky mohou lépe dávat do souvislostí. Respektujeme osobní tempo každého jednotlivce, vytváříme dostatečnou časovou dotaci v přechodu k vyšší osobnostní úrovni.

 

                                                   Motto: Moje školka, můj první krok do života

 

Snažíme se o to, aby všichni pedagogové byly alespoň dvě hodiny souběžně ve třídě a mohli se věnovat individuálně každému dítěti, které tento přístupu potřebuje (dětem s cizí státní příslušností, se speciálními vzdělávacími potřebami, talentovaným, citlivými).

 

Jsme zapojeni do celoročního projektu – Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT. Aktivity jsou zaměřené na sportovní všestrannost. Rozvíjíme „pohyb jako každodenní potřebu dětí“ a zdravé řešení volnočasových aktivit. Podporujeme tím první zájem o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radost ze splnění úkolu jak jednotlivce, tak ve skupině. Není záměrem, aby děti vzájemně soutěžily, ale podpora respektování a rozvoje individuálních předpokladů.

Pro děti před vstupem do základní školy je připraven kroužek Předškolák, který se snaží připravit děti na přechod do vyššího vzdělání. Kroužek je zaměřen na získání základních dovedností jako je automatizace hygienických návyků, osobních potřeb, cílený rozvoj vyjadřovacích schopností, aj.

Cílený rozvoj matematického a logického myšlení rozvíjíme s každým předškolákem v malé skupině za pomocí her Hrajeme deskové a strategické hry (příprava na robotiku a programování – pokračuje v ZŠ).

 

Pro děti se speciálními potřebami nabízíme individuální rozvoj prostřednictvím vypracovaného osobního plánu rozvoje, logopedii, asistentku pedagoga, aj.

 

Pro děti s cizí státní příslušností kroužek Český jazyk hrou, ve kterém se pomocí her seznamují nejen s novými slovíčky, ale zejména s jejich slovním obsahem, tvořením vět a pochopení sděleného obsahu, schopností vyjádřit se, aj.

 

Pro děti talentované – kroužky  Angličtina hrou aj.

 

Specifikou naší školy je doprava dětí do i ze školky auty Městského úřadu. Kontaktní osobou je zaměstnanec MÚ Ralsko pan Procházka (kontakt: telefon 487 898 165), který zároveň vypracovává jízdní řád a obsazenost aut.

 

Jak vypadá náš den?

Organizace dne je pouze rámcová, vždy je přizpůsobena obsahu vzdělávání a potřebám dětí.

Sluníčka

Časové rozpětí Činnosti
06:30 – 08:15 Příchod dětí, spontánní činnosti, zdravotně preventivní cvičení)
08:15 – 08:35 Hygiena, svačina
08:35 – 09:15 Mini prográmky, relaxace (řízená činnost)
09:15 – 11:15 Pobyt venku, příprava ven
11:15 – 11:40 Hygiena, oběd
11:40 – 13:40 Spánek (individuální práce s dětmi, které mají nižší potřebou spánku)
13:40 – 14:05 Hygiena, svačina
14:05 – 14:45 Odpolední zájmová činnost, nástup do aut (14:20 hod), odchod domů

 

Stonožky

Časové rozpětí Činnosti
07:00 – 08:35 Příchod dětí, spontánní činnosti, zdravotně preventivní cvičení)
08:35 – 08:50 Hygiena, svačina
08:50 – 09:35 Mini prográmky (řízená činnost), individuální přístup k dětem před vstupem do ZŠ
09:35 – 11:35 Pobyt venku
11:35 – 11:55 Hygiena, oběd
11:55 – 13:55   (13:00 – 13:55) Spánek  (individuální-skupinová práce s dětmi např. nižší potřebou spánku, před vstupem do základní školy; rozvoj talentu )
13:55 – 14:10 Hygiena, svačina
14:10 – 16:45 Odpolední zájmová činnost

 

Třída Bambulky

Vzhledem k zaměření třídy na individuální přístup jsou všechny časy orientační, řídí se aktuálními potřebami dětí a dělí se na kratší celky. Výdej jídel je fixní.