Charakteristika

Ve školce se snažíme o vytvoření kvalitního prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a dopomáhá k rozvinutí osobního potenciálu jednotlivce. Školka je trojtřídní, věkově smíšená.

 

Třída Sluníček od 2,5 let do 4 let. V této třídě se děti adaptují na vyšší počet kamarádů (24). Školním rokem je provází vstřícné dvě paní učitelky .

 

Třída Stonožek od 4 let do 7 let. Kvalitní přípravu před vstupem do základní školy zajišťují dvě paní učitelky. Kapacita třídy je 24 dětí.

Třída Bambulek je připravena pro větší počet dětí od 2 – 3 let.

Nabízíme moderní zázemí (škola byla otevřena v roce 2018). Vybavená moderními výukovými pomůckami (pro rozvoj tělesné zdatnosti, rozvoj jemné motoriky – základům psaní, …) a vzdělávacími materiály, které rozvíjejí smysly dětí, podporují zvídavost, motivují je k učení prostřednictvím činností, her. Při výuce zejména aplikujeme učení pozorováním (např. přírody, která nás obklopuje), cílenou manipulací s pomůckami, individuální i skupinovou práci. Děti zkoumají okolní svět pomocí smyslů a tím si rychle zapamatují vše nové a poznatky mohou lépe dávat do souvislostí. Respektujeme osobní tempo každého jednotlivce, vytváříme dostatečnou časovou dotaci v přechodu k vyšší osobnostní úrovni.

 

                                                   Motto: Nech mě zkusit si to a já to pochopím

 

Snažíme se o to, aby všichni pedagogové byly alespoň dvě hodiny souběžně ve třídě a mohli se věnovat individuálně každému dítěti, které tento přístupu potřebuje (dětem s cizí státní příslušností, se speciálními vzdělávacími potřebami, talentovaným, citlivými).

 

Jsme zapojeni do celoročního projektu – Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT. Aktivity jsou zaměřené na sportovní všestrannost. Rozvíjíme „pohyb jako každodenní potřebu dětí“ a zdravé řešení volnočasových aktivit. Podporujeme tím první zájem o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radost ze splnění úkolu jak jednotlivce, tak ve skupině. Není záměrem, aby děti vzájemně soutěžily, ale podpora respektování a rozvoje individuálních předpokladů.

Máme zde vybavenou malou dílnu pro polytechniku, kde si děti mohou vyzkoušet práci s nářadím.

Snažíme se připravit děti na vstup nejen do ZŠ, ale do života.

Rodiče mají možnost se kdykoliv na práci ve školce podívat. Svojí činnost prezentujeme také na našem Facebooku – škola Kuřívody

Cílený rozvoj matematického a logického myšlení rozvíjíme s každým předškolákem v malé skupině za pomocí her Hrajeme deskové a strategické hry (příprava na robotiku a programování – pokračuje v ZŠ).

Pro děti se speciálními potřebami nabízíme individuální rozvoj prostřednictvím vypracovaného osobního plánu rozvoje, logopedii, asistentku pedagoga, aj.

Pro děti s cizí státní příslušností kroužek Český jazyk hrou, ve kterém se pomocí her seznamují nejen s novými slovíčky, ale zejména s jejich slovním obsahem, tvořením vět a pochopení sděleného obsahu, schopností vyjádřit se, aj.

Pro děti talentované – kroužky  Angličtina hrou aj.

Specifikou naší školy je doprava dětí do i ze školky auty Městského úřadu. Kontaktní osobou je zaměstnanec MÚ Ralsko pan Procházka (kontakt: telefon 487 898 165), který zároveň vypracovává jízdní řád a obsazenost aut.

 

Jak vypadá náš den?

Organizace dne je pouze rámcová, vždy je přizpůsobena obsahu vzdělávání a potřebám dětí.

Sluníčka

Časové rozpětí Činnosti
06:30 – 08:15 Příchod dětí, spontánní činnosti, zdravotně preventivní cvičení)
08:15 – 11:15 Hygiena, svačina
Mini prográmky, relaxace (řízená činnost)
Pobyt venku, příprava ven
11:15 – 11:40 Hygiena, oběd
11:40 – 13:40 Odpočinek (individuální práce s dětmi, které mají nižší potřebou spánku)
13:40 – 14:05 Hygiena, svačina
14:05 – 15,00

15,00 – 16,45

Odpolední zájmová činnost, individuální činnosti nástup do aut (14:20 – 15,00 hod), odjezd dovážených dětí  domů

Třídy spojeny – volná hra dětí

 

Stonožky

Časové rozpětí Činnosti
6,35 – 11:30 Příchod dětí, spontánní činnosti, zdravotně preventivní cvičení)
Hygiena, svačina
Mini prográmky (řízená činnost), individuální přístup k dětem před vstupem do ZŠ
Pobyt venku
11:30 – 11:50 Hygiena, oběd
11:55 – 13:40 Odpočinek  (individuální – skupinová práce s dětmi např. nižší potřebou spánku, před vstupem do základní školy; rozvoj talentu )
13:40 – 14:05 Hygiena, svačina
14:10 – 16:45 Odpolední zájmová činnost

 

Třída Bambulky

Vzhledem k zaměření třídy na individuální přístup jsou všechny časy orientační, řídí se aktuálními potřebami dětí a dělí se na kratší celky. Výdej jídel je fixní.