Charakteristika

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Tomáše Ježka. Jsem ráda, že mi byla dána důvěra a šance stát se koučem a zároveň součástí týmu obyčejných lidiček, kteří mají úctu k životu. A snaží se společně s dětmi, žáky, rodiči budovat …

Tato škola byla slavnostně otevřena 17.11.1994. Právní subjektivitu má od 1.1.2003. Zřizovatelem je město Ralsko.

Škola nabízí komplexní a propojené vzdělávání od předškolního věku až po první stupeň základní školy od 2 let – do 11 let dítěte. Vzdělání na sebe vnitřně navazuje a umožňuje dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň.

Systém naší výuky vyplývá z malotřídního vzdělávání. Děti v malotřídkách jsou svědkem učiva ostatních ročníků, takže pochytají spoustu nového. A ač se to třeba nezdá, umí už mnoho dalšího učiva od svých starších spolužáků. Děti zvládají mnohem víc, než po nich my chceme. Propracované školské systémy třeba ve Finsku, kde je mají podpořené spoustou analýz a statistik, zjistíme, že to dělají dokonce tak, že nemají třídy s třiceti prvňáky, druháky i třeťáky, ale že tyto žáky smíchají do tříd malotřídního typu. Tak jak se učí u nás ve škole. Učení často přenášíme ven.

Pro hodnoty naší školy se snažíme získat i naše děti a žáky (kritické myšlení, kreativní a inovativní myšlení, emoční a sociální inteligence, spolupráce, zvídavost, zodpovědnost, zájem o okolní svět, respekt k individualitě a odlišným názorům, vnitřní motivace). Tomuto zaměření odpovídá i moderní, nové vybavení pomůckami používané při výuce.

Žákům školy, pokud plní povinnou školní docházku mimo území České republiky, nabízíme individuální přístup (přezkoušení o víkendu, dálkový přístup,…)

Zastřešujeme Individuální vzdělávání žáka, který se vzdělává na jiném místě, než je budova naší školy.

Naše vzdělávání vychází z tradičního pojetí výuky. Jsme školou, která je otevřená alternativním pedagogickým směrům, z kterých volíme pouze prvky, které jsou vhodné a přínosné pro daný věk dětí a způsoby efektivního osvojování kompetencí dětí.

Vycházíme z moderních psychologických výzkumů. Třídy jsou věkově smíšené, abychom podpořili proces nenásilného učení a přirozeného soužití dětí. V každé třídě je nejvýše 16 dětí,  učitel a asistent.

Mateřská škola – Bambulky  2 – 3 roky, Sluníčka 2,5 – 4,5 let; Stonožky 4 – 7 let;

Základní škola – I. třída- žáci 1. ročníku; II. třída- žáci 2. a 3. ročníku; III. třída žáci 4. a 5. ročníku

Školní skupina – žáci 4. – 5. třídy

Školní družina – žáci z 1. , 2., 3. třídy

Snažíme se vytvořit prostředí, které odpovídá přirozeným vývojovým potřebám dětí.

Vedeme děti k samostatnosti, uvědomění si osobní zodpovědnosti, aktivnímu přístupu k životu. Velký důraz klademe na to, aby děti přemýšlely v souvislostech.

Motto                         Poznej sám sebe

Jednoduše řečeno, aby si uměly v životě poradit, hledaly a žily svoje vlastní životy. Aby šly vlastní cestou, nikoliv cestou připravenou jejich rodiči či společností.

A co je v naší škole důležité?

Snažíme se o tři zásadní věci

První je, aby naše děti ztratily bariéru v tom, umět si cokoliv domluvit s dospělými. Mohou si domluvit cokoliv, třeba i to, že je něco zrovna nebaví a chtějí dělat něco jiného. Snažíme se je naučit, že pokud umí jednat ve slušnosti a s úctou, mohu si domluvit úplně všechno.

A pak je důležité, že dítě umí přijmout odpovědnost za svoje věci, za svoje vzdělávání. Našim cílem je, aby zodpovědnost přijaly děti samy. Děti mají zodpovědnost za svoje věci, za své vzdělání a pak za svůj život.

Pokud si neumím v životě domluvit, co potřebuji, nebudu se nikdy cítit dobře. V naší škole ale děti od ničeho nechráníme. Jen se jim snažíme dát bezpečný prostor, kde si mohou všechno vyzkoušet, poznat svoji cenu. Vyrostou pak samy v sobě a my snad pustíme do světa osobnosti, které si budou věřit.

Všichni zaměstnanci znají děti jménem. Děti se cítí v naší škole bezpečně, mají k vyučujícím důvěru. Učitelé jsou jejich průvodci vzděláváním.

A co bude, až budou do šesté třídy přecházet na jinou klasickou základní školu?

Co se týče školy, máme tu výhodu, že od nás děti odchází v okamžiku, kdy jdou do jiných škol i děti ze všech okolních škol. Naše děti odcházejí nejčastěji do gymnázia, nebo základní školy v Mimoni. Děti se k nám hodně vrací a povídají si o přechodu na vyšší stupeň. Většinou dosahují stejných studijních výsledků.

Proč v dnešní době rodiče, vyhledávají alternativy ke klasickým školám?

Rodiče si uvědomují, že správná volba školy, je jedním z důležitých faktorů úepěchu jejich dětí. Chtějí pro své dítě to nejlepší. A pokud takto přemýšlí, budou pak logicky volit mezi různými druhy škol, ať už v jiných městech nebo s jiným zaměřením, nebo jen přemýšlet nad tím, že i malý kolektiv může být velká devíza. Zaměření školy na výuku počítačové a přírodovědné gramotnosti vychází z požadavků rodičů, aby se jejich děti naučili dovednostem, které budou používat jednou v práci. Máme řadu dětí, které dojíždějí a nejsou tzv. ze spádové oblasti (Stráž pod Ralskem, Mimoň, aj).

Jaké máme plány?

Snažíme se vytvořit podnětné prostředí, které by děti evokovalo k zvídavosti. Za školou bychom chtěli vytvořit učebnu – přírodní vzdělávací prostor a školní zahradu s houpacími sítěmi, ale i třeba s loukou, s vyvýšenými záhony (realizováno v roce 2020), proutěnými stavbami, hmatovým chodníčkem. Vzdělávací oblasti podpořit názornými pomůckami na bázi badatelství a experimentace. Pro rozvoj čtenářské gramotnosti vybavení školní knihovnou (realizováno v roce 2021) knihami pro jednotlivce i celé třídy. Podpořit obast finanční gramotnosti o pomůcky, které by kopírovaly skutečný peněžní svět. Dokončení nákupu pomůcek počítačů, programovacích setů pro oblast Informační technologie (dokončeno 2022). Vytvoření zázemí pro výuku Člověk a technika – zbudování pracovní dílny a nákup jejího vybavení. Pokud budeme mít podnětné prostředí budou se děti zvídavější.

Naše nabídka se dá shrnout slovy

Úcta k dítěti, učiteli i rodiči jako k jedinečným a neopakovatelným lidským bytostem s vlastními právy, potřebami, zvyklostmi a odlišnostmi. Nabízíme bezpečné prostředí, ve kterém může dítě i pedagog s důvěrou rozvíjet přirozenost, originalitu a fantazii.

·         Státní škola s propojenými stupni vzdělání

·         Nízký počet dětí ve třídě

·         Klasická výuka s alternativními prvky

·         Provoz školy od 6:30 hodin

·         Bezplatnost zájmových kroužků (mimo keramického)

·         Úspěšná prezentace dětí mimo školu

·         Pedagogický tým lidí s laskavým osobním a taktním přístupem k dětem

Další poskytované služby – školní družina i skupina, poradenství, speciální pedagog, logopedický asistent, preventista sociálně patologických jevů