Školní skupina

Tato skupina je určena pro starší žáky a to 4. a 5. ročníku. Účastníci již umí vzájemně spolupracovat a dodržovat morální kodex, proto může větší věková různorodost při realizaci osobních zájmů být další životní zkušeností. Ve školní skupině se více zaměřujeme na talent jednotlivce a jeho rozvoj.

Účastníci mají možnost vyšší různorodosti volby činností, tomu odpovídá i jejich obsahová náplň.

Snažíme se je vést cestou neustálého sebevzdělávání a sebevýchovy, jež by každého měla zdokonalovat po všech stránkách a umožnit vyniknout nejlepším vlastnostem každého jedince. A zároveň vést k pozvolnému pochopení, že každý je odpovědný za svůj osobní rozvoj.

Školní skupina nabízí hry logické, společenské, výtvarné i pracovní tvoření, sportovní hry, poznávání přírody. Využívá pobyt venku k poznávání přírody, k ověřování získaný poznatků. Účastníci získávají znalosti učení se zkušeností. Učí se aktivní činností. Poznatky a zkušenosti sbírají samy vlastní aktivitou a zvídavostí nebo prostřednictvím her, což výrazně pomáhá, jak samotném procesu učení, tak i atraktivitě programu skupiny.

Mohou se dle zájmů zapsat do nabízených kroužků a  pak pravidelně navštěvovat.

 

        Motto: Vše v přírodě – každá květina, každý strom, a každé zvíře nás může mnohému naučit

 

Časový rozvrh – začátek odpolední činnosti je určen v návaznosti na vyučovací rozvrh ročníku.

Dny Čas Činnost
Každý den 07:00 – 07:45 Volné hry, povídání, tvoření
Pondělí – Pátek Konce výuky dle rozvrhu – 15:30 Vycházka, činnosti  tvořivé a výchovně vzdělávací

Pravidelný je každodenní pobyt venku, který lze nahradit i celo odpoledním pobytem v přírodě. Je nutné, aby účastnící měli vždy vhodné oblečení a obuv do přírody. Školní skupina plní svoji náplň zejména venku.

Personální zajištění: pedagog volného času Milada Šteffelová

Přijímání/odhlašování dětí

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity 20 míst a to i v průběhu školního roku.

Zápis pro další školní rok se uskutečňuje před novým školním rokem poslední týden v srpnu.

Účastník školní skupiny je vždy přijímán na jeden školní rok. Po skončení školního roku je jeho přihlášení automaticky ukončeno a na další školní rok se musí opět přihlásit.

Žádost o přijetí do školní skupiny lze podat osobně, poštou, emaile (s podpisem zákonného zástupce)

Přihláška do ŠD-ŠS rodiče (2)

Pokud účastník nebude přítomen ve školní výuce, je automaticky odhlášen i z docházky do školní skupiny. Totéž platí i při neuhrazení úplaty za školní skupinu, nebo při zvláště hrubém nedodržování vnitřního řádu školní skupiny. Zákonní zástupci budou včas informováni písemně, pokud nastane situace popsaná ve větě druhé tohoto odstavce.

Platba

Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Moneta Money Bank 162918455/0600.

Školné činní 100,- Kč za měsíc.

Dokumenty

Školní program pro školní skupiny

VŘ ŠS ZŠaMŠ T. Ježka ok

Fotogalerie

Píšeme domácí úkoly a připravujeme se do školy

Sportujeme

Tvoříme rádi

Hrajeme spolu stolní hry

Za každého počasí venku

Vyrábíme ve školní dílně