Proč patřit k nám?

Hrst elementárních znalostí a rozumnou životní etiku, podávanou slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů, učitelů.

Získáš

Školu, která je místem, kam děti i dospělí chodí s radostí

Dbáme na rozvoj spolupráce, vzájemného respektu a bezpečného prostředí. Věříme, že radost z objevování a z přátelských vztahů je do značné míry podmíněna pocitem vnitřního klidu a vyrovnanosti, přijetím vlastních pocitů a vědomím vlastní hodnoty. Přikládáme proto velký význam komunitním kruhům, které nám každodenně poskytují prostor k rozvíjení výše zmíněných hodnot.

 

Věříme ti, že si najdeš svou cestu k učení a rozvoji

když dostaneš dostatečnou míru podpory, vedení a zároveň prostor pro své jedinečné hledání a objevování. Velmi si ceníme přirozených projevů zvídavosti, opravdovosti a laskavosti. V naší škole děti i dospělí objevují a zkoumají svět kolem sebe, učí se být v harmonii s ostatními lidmi a hlavně sami se sebou. Dostaneš podporu v tom, aby ses naučil učit  samostatně, zorientoval se s klidem v nových situacích a zkoumal pravdivost informací. V našem rychle se měnícím světě jsou tyto dovednosti jedním ze základních předpokladů spokojeného a smysluplného života.

 

Učitelé respektují tvoji individualitu 

a ty máš možnost  učit spolupracovat v různě velkých skupinách. Chápat a respektovat  i situace, kdy některé dítě dá přednost samostatné práci. Zároveň si uvědomíš nutnost individuálně pomáhat každému ze spolužáků, který  podporu potřebuje. Respektujeme fakt, že každému člověku vyhovuje jiný způsob učení. Někdo se nejlépe učí tvorbou a prací, jiný potřebuje věci vidět, slyšet, dotýkat se jich či si je logicky uspořádat do schémat. Proto ti poskytneme tobě i žákům širokou škálu možností, podnětů a různorodých činností.

 

Možnost se rozvíjet všestranně a harmonicky

Proto ti otvíráme velký prostor k pohybu, pohybovým hrám, činnostem venku, na zahradě a v přírodě.

 

Ocenění  tvého pokroku v kritickém myšlení a tvořivosti.

Rozvíjet si můžeš dovednosti myslet kriticky, efektivně, v souvislostech, samostatně, tvořivě (atd.) považujeme za klíčový. Myšlení se učíme zviditelňvat (Visible Thinking) a proces i výsledky vkládat do myšlenkových cest (Thinking Routines) zachycovat na plakátech, v pracovních listech i výtvarných dílech. Ty nám pak zdobí školu, připomínají, co jsme promysleli, objevili a vytvořili a také nám dávají možnost se k tomu kdykoliv vrátit a jít hlouběji. Výtvarné a hudební bloky vedou lidé nadšení pro svůj obor a otvírají brány do kouzelného světa tvořivosti a tónů.

 

Čekápoznávání světa v souvislostech

Chceme, aby jsi pochopil, co se učíš a proč. Proto propojujeme některé předměty do větších celků. K poznávání světa nás vedou Velké otázky (Big Questions, Life Worthy Learning), které jdou pod povrch věcí, odkrývají souvislosti, dotýkají se našich hodnot a postojů a vedou nás často mimo školní budovu, do skutečného světa a života.

 

Staneš se součástí otevřené skupiny dětí, rodičům i okolního světa

Rodiče přicházejí sdílet své profesní zkušenosti i koníčky, jsou zváni na dny pro rodiče, kdy se ocitnou v rolích žáků a děti učí je. Pro děti je skvělé cítit, že i jejich rodiče do školy přicházejí rádi. Děti s nadšením chystají pro rodiče vernisáže svých výtvorů, prezentace výsledků Velkých otázek či setkání s ochutnávkami vlastních kulinářských experimentů…

Vyrážíme do přírody i na expedice a exkurze. Zveme zajímavé odborníky, zapálené řemeslníky i umělce. Zkoumáme, co která oblast lidské činnosti přináší světu i lidem, kteří se jí zabývají. Chceme vychovávat žáky, kterým není lhostejný osud světa kolem nich. Zapojujeme se do různých komunitních projektů, při kterých se žáci mnohému naučí a získají zkušenost, že každý z nás může ovlivnit svět kolem sebe.

 

Angličtina se ti stane druhou řečí a to je v dnešní době velmi důležité

Můžeš od mateřské školy spolupracovat s ostatními spolužáky v hodinách angličtiny, učit se anglické písničky, trávít společně velké přestávky, jezdit na expedice, výlety a exkurze. Můžeš mít příležitost uplatnit své rozvíjející se komunikační dovednosti v autentických situacích, kdy vstupuješ do interakce s rodilým mluvčím z vlastní vůle a potřeby se dorozumět.

 

Počítače a internet jsou další věci, které se staly nezbytnou součástí života naší společnosti.

Děti na naší škole rozhodně nejsou technologií zahlceny, používáme ji v situacích, kdy to dává smysl. Například při práci na projektech děti vyhledávají a kriticky hodnotí informace získané z internetu, mohou použít některou ze zajímavých aplikací k tvorbě knížky nebo sdílet a prodiskutovat své myšlenky s ostatními při programování, robotice.

 

Naučíš se své pokroky sebehodnotit,

Cílem tohoto hodnocení je poskytovat dětem smysluplnou zpětnou vazbu. Ve zpětné vazbě se soustředíme hlavně na to, co se daří, kde vidíme posun a rozkvět a zároveň nabízíme možné cesty a směry dalšího rozvoje. Hodnocení je dovednost, kterou se v našem informacemi zahlceném světě potřebuje naučit každý z nás. Proto se hodnotit učí i samotní žáci. Podporujeme sebehodnocení a slovní hodnocení žáků jeden druhým. Žádáme je také pravidelně o zpětnou vazbu pro učitele. Chceme, aby naše děti byly nejen tvořivé, přemýšlivé a respektující bytosti, ale aby se zároveň učily být zodpovědné, aby se nespokojily s málem a aby dotahovaly věci do konce.

 

Velký důraz klademe na přátelské a harmonické vztahy jak mezi dětmi, tak mezi všemi zaměstnanci školy. Vytváříme prostředí, kde panuje vzájemná úcta, náklonost a spolupráce bez ohledu na věk či pracovní pozic.