Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní skupina, školní vývařovna a školní výdejna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právnická osoba je zřízená na dobu neurčitou.

Právní forma
příspěvková organizace

Zřizovatel

3. Organizační struktura

Základní škola
RED_IZO 108029191

Mateřská škola
RED_IZO 116000503

Školní družina
RED_IZO 116000511

Školní vývařovna i výdejna
RED_IZO 108029018

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kuřívody 700
47122 Kuřívody – Ralsko

4.2 Datová schránka

ID Datové schránky
wxpmihi

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 hodin – 16:00 hodin
Středa   8:00 hodin – 12:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

ředitelka školy 773 636 455

4.5 Adresa internetové stránky

https://skolakurivody.cz

4.6 Adresa e-podatelny

reditelna@skolakurivody.cz

4.6 Další kontakty

Zaměstnanci školy

Školská rada

Pověřenec GDPR

5. Případné platby lze poukázat

banka: Moneta Money Bank
číslo účtu: 162918455/0600

6. IČO

72742607

7. DIČ

Nejsme plátcem DPH

8. Dokumenty

Dokumenty školy

9. Příjem a podání podnětů

Naše škola zveřejňuje informace:

 • na úřední desce;
 • na internetové úřední desce.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • ústně – v kanceláři školy;
 • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Kuřívody, Kuřívody 700, 47122 Ralsko;
 • písemně elektronickou poštou na e-mailovou adresu reditelna@skolakurivody.cz;
 • elektronickým podáním na e-mailovou adresu reditelna@skolakurivody.cz.

Podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství školy na adrese školy Kuřívody 700, 47122 Ralsko – Kuřívody, u níže uvedeného pracovníka a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Mgr. Šárka Kalvová
tel.: 773 636 455
e-mail: reditelna@skolakurivody.cz

Tato pracovnice vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje

 • datum doručení
 • jméno, příjmení, adresa žadatel pro doručování
 • jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena – datum vyřízení žádosti (údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů)

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na ředitelství školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

11. Formuláře

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina / školní skupina

Školní jídelna

12. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

13. Předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

14. Úhrady za poskytování informací

Tisk na tiskárně a kopírování na kopírovacích strojích
A4 jednostranné, černobílé: 2,-
A4 oboustranné, černobílé: 3,-
A3 jednostranné, černobílé: 6,-
A3 oboustranné, černobílé: 10,-
A4 jednostranné, barevné: 14,-
A4 oboustranné, barevné: 22,-

Kopírování na magnetické nosiče: CD: 50,-

Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy: bezplatně

Práce s počítačem
Škola online – výstup: 5,-/min.
Internet: 2,-/min

Druhopisy vysvědčení: 50,-

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dokumenty školy