Přijímání

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity základní školy (50 míst). V průběhu školního roku obsazujeme uvolněná místa.

Co udělat před zápisem?

Můžete navštívit webové stránky školy www.skolakurivody.cz, kde si můžete v kalendáři stáhnout žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání, přihlášku do školní družiny i školní jídelny. Vše si můžete doma v klidu vyplnit a vzít s sebou na zápis, nebo poslat elektronicky do školy reditelna@skolakurivody.cz. Taktéž můžete dokumenty vyplnit dálkovým způsobem na uvedeném elektronickém odkazu online školy (je aktuální pouze v době dubna)

Fáze zápisového řízení:

 • I.  fáze – řádný termín zápisu –  v dubnu a mimořádný termín (každý rok vypsány komkrétní termíny)
 • II. fáze – vyhodnocení přijatých žádostí
 • III. fáze – zveřejnění výsledků zápisu – v květnu (každý rok vypsán komkrétní termín)

 

Co je potřeba k zápisu?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • zprávy dětského lékaře a pedagogicko–psychologické poradny v případě, že chcete zažádat o odklad školní docházky dítěte
 • rozsudek soudu (u rozvedených rodičů)
 • není-li možné doložit trvalé bydliště uchazeče občanským průkazem zákonného zástupce, je možné doložit jej výpisem z registru obyvatel. Ten je možné získat na CzechPointu.

 

Pro přijetí do školy bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

 • Kritérium 1 – dítě má bydliště ve spádové oblasti; počet bodů 10
 • Kritérium 2 – dítě docházelo do předškolního oddělení do mateřské školy, která je součástí školy; počet bodů 5 (v první třídě se navazuje na získané  znalosti a dovednosti z předškolního vzdělávání)
 • Kritérium 3 – ostatní; počet bodů 1

 

Průběh zápisu

Informace o konání zápisu škola uveřejňuje na vývěsce před školou a na internetových stránkách školy.

V den Zápisu se zájemci o zápis do školy dostaví do budovy ZŠ, kde v přízemí obdrží podrobnější informace o jeho organizaci.

 

Zápis se skládá

Praktické části – z rozhovoru a dalších činností s dítětem (formou hry v době trvání 10 – 15 minut), na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V roce 2020, 2021 – tato část byla zrušena.

Formální části – v jejímž průběhu zákonný zástupce vyplní níže uvedené dokumenty, proto k zápisu je nutné si přinést kopii rodného listu dítěte (zůstává ve spisu dítěte), občanský průkaz zákonného zástupce.

Na konci zápisu se veškeré dokumenty vkládají do osobního spisu dítěte.

 

Pokud žádáte odklad povinné školní docházky, je nutné předložit u zápisu doložit

 • Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky
 • Vyjádření lékaře – vystavuje lékař
 • Vyjádření Pedagogicko psychologické poradny (PPP Česká Lípa, Havlíčkova 443; telefon: 487 522 179) Nutné se objednat již v lednu – vystavují pouze odborná pracoviště

Dokumenty podepsané zákonným zástupcem doručte na adresu školy

 • poštou, osobně – Kuřívody 700
 • e-mailem (scan originálu) – reditelna@skolakurivody.cz
 • datovou schránkou – wxpmihi
 • dálkovým přístupem elektronickým předzápisem – v aplikaci Online škola (platí pouze v době zápisu), kde si vyberete i čas konzultace.

 

 

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Jak se dozvím výsledky zápisu?

Ředitelka rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí. Informace o přijetí se nezasílá, zákonný zástupce může nahlédnout do spisu. Nepřijetí ke vzdělávání se zasílá poštou.

 • Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  květen. Děti budou uvedeny pod číslem, které jim bude sděleno u zápisu.

Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni písemně poštou.

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky