Přijímání

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity základní školy (50 míst). V průběhu školního roku obsazujeme uvolněná místa.

 

Zápis probíhá v dubnu.

 

Průběh zápisu

Informace o konání zápisu škola uveřejňuje na vývěsce před školou a na internetových stránkách školy.

V den Zápisu se zájemci o zápis do školy dostaví do budovy ZŠ, kde v přízemí obdrží podrobnější informace o jeho organizaci.

 

Zápis se skládá

Praktické části – z rozhovoru a dalších činností s dítětem (formou hry v době trvání 10 – 15 minut), na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – očekávané výstupy.

Formální části – v jejímž průběhu zákonný zástupce vyplní níže uvedené dokumenty, proto k zápisu je nutné si přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Na konci zápisu se veškeré dokumenty vkládají do osobního spisu dítěte.

 

Pokud žádáte odklad povinné školní docházky, je nutné předložit u zápisu doložit

  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Vyjádření lékaře – vystavuje lékař
  • Vyjádření Pedagogicko psychologické poradny (PPP Česká Lípa, Havlíčkova 443; telefon: 487 522 179) Nutné se objednat již v lednu – vystavují pouze odborná pracoviště

Dokumenty lze zaslat poštou, e-mailem již před osobní návštěvou a sjednat si osobní schůzku.

Ředitelka ve správním řízení rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí. Informace o přijetí se nezasílá, zákonný zástupce může nahlédnout do spisu. Nepřijetí ke vzdělávání se zasílá poštou.