Školní družina

Charakteristika

Školní družina je určena pro žáky 1. 2. a 3. ročníku. Děti těchto ročníků tráví čas pohromadě a mají možnost se naučit vzájemně spolupracovat a obohacovat.

Pracujeme na projektu Les ve škole, který je zaměřen na rozvoj přírodovědných dovedností a znalostí, které získávají děti v přírodě. Dopřejeme dětem čas venku, a možnost překonávat překážky, které nás často uzavírají v místnostech.
Venkovní prostředí přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví je tu řada benefitů. Pracujeme podle ročního plánu, které zpracovala mezinárodní organizace LEAP ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA.
Děti mají vždy volbu činností. Mohou se na začátku školního roku zapsat do kroužků, které pak pravidelně navštěvují, nebo se plně realizovat ve školní družině. Kromě vlastních nápadů si vybírají z plánovaných akcí.

 

Motto: Spoluprožívat volný čas v radosti, vzájemném respektu a bezpečí

 

Školní družina nabízí hry logické, společenské, výtvarné či pracovní tvoření, sportovní hry, ale zejména poznávání přírody, aj.

Časový rozvrh

Dny Čas Činnost
Ráno 06:30 – 07:45 Volné hry, povídání, tvoření
Odpoledne 12:00 – 12:30 Odpočinkové aktivity
12:30 – 13:30 Zájmové a tvořivé činnosti
13:30 – 16:00 Vycházka, školní zahrada – hry v přírodě

Vycházku – pobyt venku děti plní i mimo areál školy. Časový rozvrh je vždy přizpůsoben výchovnému zaměření, je tedy orientační.

Pro pobyt venku potřebují účastníci odpovídající sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí.

Personální zajištění

Paní vychovatelka Renata je zkušená a odborně kvalifikovaná. Na škole pracuje již řadu let. Pro účastníky družiny zajišťuje řadu zajímavých akcí i mimo družinu např. Spaní ve škole, Vícedenní spaní mimo školu. Odpolední akce pro děti a rodiče (Dyňohrátky, Velikonoční odpoledne, Vánoční tvořeníčko…).

Přijímání/odhlašování dětí

Přijímání probíhá vždy do naplnění povolené kapacity třiceti míst, a to i v průběhu školního roku.

Zápis pro další školní rok se uskutečňuje:

  • Pro děti, které jdou do první třídy – při zápise do školy (duben)
  • Pro žáky druhého a třetího ročníku – před novým školním rokem poslední týden v srpnu (do výše   kapacity školní družiny).

Účastník školní družiny je vždy přijímán na jeden školní rok. Po skončení školního roku je jeho přihlášení automaticky ukončeno a na další školní rok se musí opět přihlásit.

Žádost o přijetí do školní družiny lze podat osobně, poštou, emaile (s podpisem zákonného zástupce).

Přihláška k přijetí do školní družiny

Pokud účastník nebude přítomen ve školní výuce, je automaticky odhlášen i z docházky do školní družiny. Dále při neuhrazení úplaty za školní družinu, nebo při zvláště hrubém nedodržování vnitřního řádu školní družiny, zákonní zástupci jsou informováni písemně,

Platba

Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Moneta Money Bank 162918455/0600.

Školné činní 100,- Kč za měsíc.

Dokumenty

Školní vzdělávací program pro školní družinu „Toulavé boty, botičky i bosé nožičky

VŘ ŠD ZŠaMŠ T. Ježka ok

Roční plán

Fotogalerie

Účast na celorepublikovém projektu – sčítání ptactva

Výroba ptačí budky

Venku nás to baví

Indiánská školní družina

Dýňové odpoledne

Pečeme koblížky

Agility

Zimní stavby

Jezdíme na zotavovací akce