Projekty, Granty

Zkvalitnit výuku nám pomáhá

ŠABLONY MŠ A ZŠ I OP JAK

Finanční podpora z projektu OP JAK ZŠ a MŠ Tomáše Ježka

Základní údaje
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004895
Identifikace žádosti (HASH): 04AY3E
Název projektu CZ: OP JAK ZŠ a MŠ Tomáše Ježka

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Doučování žáků– realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Popis projektu:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Pandemie covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Cíle projektu:

Zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021.
Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu EU.
„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Od 1. 9. 2021 naše škola vstoupila do Šablon III ZŠ a MŠ T. Ježka.

Publicita projektu – šablony III (1)

V mateřské škole bude pomáhat  Školní asistent. Pro zpestření výuky bude 2x zařazen Projektový den. Nejstarší děti budou cíleně Využívat ITC ve vzdělávání.

Základní škola zacílila výběr šablon na vzájemnou spolupráci při které je naplánován 3x Projektový den mimo školu. Zpestření výuky by měl přinést 3x zařazený Projektový den ve škole. Pomáhat bude ve škole Školní asistent. Osvědčila se nám nabídka Klubové činnosti po vyučování (např. čtenářský kroužek, aj), budeme realizovat 6x. Poskytovat pomoc s výukou budeme pomocí Doučování po vyučování, které bude probíhat celý školní rok 2021/2022.

 

Naše škola se účastní programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou SFŽP ČR.

 

Od 1. 1. 2021 jsme se zařadily mezi školy, které spolupracují k Univerzitou Palackého v Olomouci na ověřování metodických listů v rámci výuky Člověk a svět práce. V rámci spolupráce vznikla na škole výtvarně-pracovní dílna.

 

Nadační fond  Listem 21

Spolupráce s Nadačním fondem Listem 21 a školou na tomto projektu je plánována až do 30.11.2026, kdy je plánováno naplnění.

Nadační fond škole zapůjčí k užívání ve vzdělávání učební pomůcky na rozvoj polytechnického vzdělávání

 

Projekt     PRIM 

Úkolem projektu je pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pilotovat učebnici, která bude sloužit, jako podklad nového pojetí  výuku počítačové gramotnosti na 1. stupni základních škol.

Škola zařadila do svého Školního vzdělávacího plánu výuku robotiky, programováni s časovou dotací 1 hodina týdně od 3. ročníku.

Předmět rozšiřuje a propojuje znalosti z technické výchovy a informatiky takovým způsobem, aby se žák stal více než jen uživatelem digitálních technologií.

Metodickou a materiální pomoc (vybavení edukační robotikou WeDo 2.0 pro 1. stupeň základní školy) škole poskytla Technická univerzita v Liberci.

Škola  získala darem stavebnice LEGO 45300 EDUCATION WEDO 2.0 v hodnotě 44 991,- kč. Děkujeme.

 

Sponzoři

Drobní sponzoři z řad rodičů, přátel školy a firem se svými sponzorskými dary podílejí na obohacení logickými a strategickými hrami, s kterými si hrají i nejmenší děti.

Mateřská škola získala sponzorský dar od firmy SHT Servis s. r. o.. Prostředky sloužili jako příspěvek  pro děti účastnící se vícedenní akce mimo školu.

 

V mateřské škole rozvíjíme u dětí specifické oblasti  myšlení a základy dovedností, poznatků za pomocí zacíleného odborného přístupu (hraní matematických, strategických, logických her), na který navazuje další stupeň vzdělávání.

Jaké hry hrajeme? Sponzorský dar od firmy IMA s. r. o. Člověče nezlob se.

Při hře se naučí

  • respektovat pravidla hry (umí ctít pravidla v běžném životě)
  • postavit si svoji strategii hry, která by měla vést k výhře   (základy strategického myšlení, taktiky i soupeření; psychologický odhad spoluhráče)
  • umí vyjádřit svůj názor, poslouchat spoluhráče (rozvíjí si komunikační dovednosti)
  • početní představu řady čísel do 6, při výměně hrací kostky nejdříve puntíky a pak na kostce jsou číslovky (v mozku se připravují dráhy pro matematické myšlení)
  • kroužek Angličtina hrou naváže na znalosti dětí (první anglické počítání třeba dětí ve třídě)
  • respektovat názor jiných, prosadit si svůj (učí se prezentovat svůj názor a přesvědčit ostatní)
  • učí se chápat život (vítězit i prohrávat)
  • hrát poctivě

Třídy prvního stupně navazují již vyšším způsobem výuka Základů robotiky, programování.  Od hraní logických a stolních her (navazují na mateřskou školu) až po cílenou výuku již komplikovanějších strategických her.  Využíváme stavebnice Lego, robot Photon, stolní hry např. Scottie Go, děti se učí základům programování na tabletech iPad i na notebooku.

 

Škola získala grant  We are preparing for the future, we want to spend there the rest of our life, který byl vypsán firmou  ŠKODA AUTO a. s., která se stala sponzorem robotických didaktických pomůcek např. robot Photon, Scottie Go, aj.  Díky tomuto grantu výuka probíhá s moderními pomůckami.

Programování Pohotona, aby se pohyboval je lehké.

Učíme se základy programování pomocí stolní hry

Použití moderních technologií při výtvarné výchově

 

Od 1.9.2019 do 31.5.2021 plníme grant Šablony II. jejíchž cílem jsou aktivity zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zacílené na počítačovou gramotnost. Možností personálního posílení o školního asistenta pro základní školu a školní družinu, chůvu v mateřské škole. Aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Škola získala finanční prostředky pro nákup tabletů pro mateřskou školu (10 ks) a notebooků pro základní školu (10 ks). Žákům nabízíme řadu kroužků bezplatně, neboť jsou hrazeny z tohoto grantu. Grant byl zcela ukončen 31. 8. 2021.

ZŠ a MŠ T.Ježka Ralsko – Publicita projektu – šablony II

Škola získala grant Akademie digitální kompetence učitele ve spolupráci s AV MEDIA a. s. Tento grant umožní prohloubit vzdělání učitelů v oblasti ITC , ale i její nákup další ITC techniky (5 notabooků a 5 stavebnic).

Na plnění tohoto grantu jsme začali v březnu 2021 a budeme pokračovat i v roce 2022.

Plakát_A3_AV_Media_horizontal

 

Pro snadnější včlenění dětí s cizí státní příslušností do české společnosti nám slouží Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora vzdělávání cizinců. Který pomáhá financovat, jak speciální přístup pedagoga, tak slouží k obohacení fondu didaktických pomůcek využívaných zejména k rozvoji slovní zásoby, komunikačních dovedností.

 

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora výuky plavání je využívána každoročně. Žáci druhé a třetí třídy vyjíždí na plavání jedenkrát za školní rok (jaro nebo podzim) na 10 lekcí plavecké výuky.

 

Škola je zapojena do celostátních projektů pro školy:

Mléko do škol

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF).

Tento projekt pro nás uskutečňuje firma Madeta, která 1 x týdně od poloviny září do konce října dodává do naší školy 250 ml neochuceného mléka pro každého žáka.

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků prvního základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do naší školy po uzavření smlouvy s dodavatelem. Výhodou je, že žákům jsou poskytovány k svačině zdarma ve  škole, kam jsou dodávány 1x týdně. Ovocné přesnídávky tvoří převážně čerstvé ovoce (kiwi, kaki, banán, jablko, pomeranč, mandarinka), zelenina (ředkvičky, okurka, mrkev) a přírodní ovocné šťávy.