Charakteristika

Bereme děti bez předsudků, neboť je známe z mateřské školy a během jejich docházky jsme poznali nejen je, ale i ony poznaly nás – zaměstnance, prostředí školy, ale i kamarády ze školy

 

Všichni se řídíme hodnotami a snažíme je naplňovat

 • Věříme, že v každém človíčku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.
 • Vidíme a respektujeme, co potřebují žáci, rodiče, učitelé a stát. Chceme tyto potřeby skloubit a uspokojit.
 • Cítíme, že věřit a fandit je víc, než řídit a hlídat. Jsme průvodci na cestě k poznání a úspěšnému životu.
 • Vzdělávání chápeme, jako spolupráci, která rozvíjí kritické i tvořivé myšlení a schopnost být úspěšný a spokojený ve všech sociálních a kulturních prostředích.

 


Moto: Poznej sám sebe

Snažíme se o individuální přístup ke všem žákům, kteří ho potřebují. Třídy jsou naplňovány do počtu 15 – 16 žáků. S žáky pracuje vždy učitel ve spolupráci s asistentem pedagoga.

Pravidelně jsou zařazovány badatelské činnosti, expedice a exkurze, kde si ověřujeme osvojené poznatky, dovednosti.

Od předškolního věku mají děti anglický jazyk.

 

Ve škole nezvoní, žáci ve třídách se vzájemně neruší, když pracují na projektech, aj. Máme pouze dopolední výuku, vycházíme tak dojíždějícím žákům. Časy hodin jsou pouze orientační.

08:00 – 08:45 1.      vyučovací hodina
08:55 – 09:40 2.      vyučovací hodina
10:00 – 10:45 3.      vyučovací hodina
10:55 – 11:40 4.      vyučovací hodina
11:50 – 12:35 5.      vyučovací hodina
12:45 – 13:30 6.      vyučovací hodina

 

Pokud je příznivé počasí, zdravý pohyb na školní zahradě je zařazován do denního programu třídy. Žáky oblíbeným místem jsou mobilní venkovní učebny. 

 

Základní škola se zaměřuje na podporu radosti z objevování a učení.

 

Učitelé vedou výuku tak, aby žáci v době výuky

 • zkoumali a promýšleli svět kolem sebe, zajímali se o něj a snažili se jej zlepšit svým konáním
 • přemýšleli kriticky  a rozeznali manipulaci, kladli si otázky a snažili se na ně najít odpověď
 • viděli souvislosti mezi různými poznatky a dokázali z nich vyvodit obecné myšlenky
 • při řešení problémů uplatňovali kreativitu a divergentní myšlení
 • přijímali výzvy a dokončovali započatou práci
 • učili se řídit vlastní učení a uměli se přizpůsobit novým nárokům a požadavkům
 • respektovali odlišné názory a byli připraveni učit se od druhých
 • postupně efektivně komunikovali a spolupracovali se svým okolím, byli empatičtí a dokázali aktivně naslouchat
 • dokázali pečovat o druhé i o sebe
 • orientovali se v sobě a vyjádřili své pocity
 • osvojovali si zdravé sebevědomí; znali sevé přednosti i slabiny; rozvíjeli se všestranně
 • měli radost z tvorby a nesoustředili se na výsledek; z pohybu; ze ŽIVOTA

 

Učíme se hrát fair play!