Platby

Platba školného

Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Moneta Money Bank 162918455/0600

Školné činí 200,-Kč. Školné neplatí děti ve věku před vstupem do základní školy a děti s odloženou povinnou docházkou. Školné lze odečíst z daně zákonného zástupce (Na žádost zákonných zástupců škola vydává potvrzení).

Stanovení výše úplaty MŠ 2022/2023

Omlouvání dětí z docházky do školy

Omlouvání dětí, které jsou účastníky povinného předškolního vzdělávání je nutné provádět telefonicky osobně nebo SMS! Pro ověření odhlášení preferujeme formu SMS- kdy má jak rodič, tak škola možnost zpětné kontroly.