Informace pro rodiče dětí z MŠ od 16. 3. do 26. 6.

autor: | 4. května 2020 | Aktuality

Následující text vložen 6.5.:                     

Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě splnění podmínek daných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

od   11. května 2020

Provozní doba                 od 7:00 hod    do 15:00 hod

Třída se naplňuje do počtu 24 dětí, v provozu bude jedna třída

 

Příchod do školy

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod).

Současně je nutno ze strany doprovodu minimalizovat shromažďování osob před školou.

Při vyzvednutí doprovod i dítě odchází co nejrychleji z pozemku školy, neshlukují se před budovou školy. Před školou je nutné dodržovat odstupy minimálně 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (u doprovodu dítěte / členů společné domácnosti není nutné).

 

Vstup do budovy – šatna

Při vstupu do objektu je nutné použít dezinfekci rukou. Doprovázející osoba se pohybuje před i v budově se zakrytím nosu a úst, děti v budově roušku nosit nemusí. Doprovod musí používat návleky na obuv.

V prostoru šaten, je povolen doprovodu vstup, je však omezen na co možnou nejkratší dobu.

Doprovod si odnáší použitou roušku dítěte s sebou. Pokud se najde v šatně použitá rouška, bude s ní naloženo jako s kontaminovaným odpadem. V šatně zanechá igelitový uzavíratelný sáček s čistou rouškou (vše podepsané). Ředitelka školy doporučuje, aby rodiče zvážili, zda je jejich dítě dostatečně chráněno např. ochrana dýchacích cest. Dětem bude umožněno nošení roušek i v budově školy – pokud si to rodič bude přát (doporučený počet nejméně 2 ks na den). Na tuto skutečnost upozorněte učitelku.

Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.), nebo ve skříňce.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem doprovodu. Pak doprovod předává dítě učitelce.

Předání dítěte

U pedagogického pracovníka není povinnost zakrývat si ústa a nos. Ředitelka školy však všem zaměstnancům doporučuje používat ochranu úst a nosu viz. Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků v MHD a uvnitř budov (vydané Ministerstvem zdravotnictví)

Doprovod vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme vyplněné Čestné prohlášení (je nutné předat nové vždy po 14 dnech docházky, podepsané zákonným zástupcem dítěte). Pokud je dítě alergické, předá doprovod potvrzení o alergii dítěte, které je platné až do ukončení docházky dítěte ve školním roce 2019/2020. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a doprovod nepředá učitelce, nebude dítě do mateřské školy přijato. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a doprovod musí neprodleně odejít.

příloha_čestné_prohlášení
  • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) se nesmí do školy přijmout.
  • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v oddělené místnosti školy, dohled zajistí pověřený zaměstnanec školy. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo odejdou na pobyt venku. Od této doby je  povinné nošení roušky dětí i učitelů, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. To samé se bude aplikovat v případě zjištěné nákazy i jiných osob (učitelů,…) Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
  • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

 

Činnosti dětí

Budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ. Je tedy nutné vybavit dítě přiměřeným oblečením a obuví, která bude odpovídat venkovním teplotám i počasí. Děti potřebují i přiměřeně teplé oblečení do třídy, neboť časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod.

 

Stravování

Celodenní stravování je zajištěno formou studeného talířku. Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi. Talířek je překryt průhlednou folií. Je dbáno zvýšených hygienických opatření.

Do označené lahve na pití (jméno dítěte) , bude průběžně doplněn obsah, dle potřeb dítěte – zajištění pitného režimu. Dítě si každý den přináší a odnáší lahev domů.

 

Provozní informace

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní průběžný úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik,…)

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou ošetřeny hračky a předměty sloužící dětem.

 

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

 

Vydaný metodický pokyn MŠMT:

ochrana_zdravi_ms

 

 

—————————————-

Níže uvedené informace jsou již NEPLATNÉ!!!

(vloženo 22.4.)

Předpoklad otevření mateřské školy – je naplánováno na 25.5. 2020. Mateřská škola nebude fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme na metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která nám upřesní provoz tohoto školního zařízení. Měli bychom ji obdržet do konce dubna. Škola bude otevřena prioritně pro děti rodičů, kteří musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

Na začátku května budete kontaktovány ohledně zájmu o umístění dětí do mateřské školy a zároveň Vám budou upřesněny všechna pravidla pro umístění dítěte do školky, včetně stravování, nošení roušek a podobně. Pravidla budou vycházet z metodiky ministerstva. Žádáme proto rodiče, aby sledovali webové stránky  či vývěsku před budovou a ještě vyčkali. Zájemcům, kteří své děti nahlásí budou sděleny přesné informace telefonicky.

V mateřské škole budou kolektivy dětí minimální (děti budou rozděleny do tříd podle jiných kritérií), budou dodržována striktní hygienická pravidla, nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu.

Nyní  zajišťujeme dezinfekci, jednorázové rukavice, teploměry pro případné měření teploty při příznacích respiračního onemocnění, úklidové prostředky s dezinfekčním účinkem.

 

(vloženo 18.3.)

Źádosti k „ošetřovnému“ze si  vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy ZŠ, po dálkovém nahlášení jména dítěte (abychom měli čas potvrzení vystavit). Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou. 

Další informace získáte v záložce pro Rodiče dětí z MŠ a žáků ZŠ (ošetřovné – tiskopisy,aj)

Za dobu uzavření školy se bude vracet školné. Školné, které jste zaplatili za měsíc březen se bude krátit od 16.3. (oficiální uzavření školy), vyúčtování proběhne v dubnu. Je nutné zaslat platbu i za duben. Pokud škola bude uzavřena i několik dní v dubnu, postup zůstává stejný, peníze budou za dobu uzavření vráceny v poměrné části v květnu.

Strava a docházka dětí je omluvena u všech dětí. Po oficiálním otevření školy všem dětem přihlásíme oběd. Pokud vaše dítě nebude po otevření chodit je nutné ho odhlásit.

Informace pro děti, které plní poslední rok docházky do předškolního zařízení – domácí vzdělávání

6.4. – 9.4.

Housky

30.3. – 3.4.

 

img20200330_12323496 hrátky se slovy

 

Se souhlasem zřizovatele se od 16.3. uzavírá mateřská škola do odvolání.

Každého z nás asi ohromilo vyhlášení zákazu volného pohybu osob. Po dlouhém zvažování jsme vyhodnotili situaci jako vážnou, nechceme, aby naše děti (to nejdražší co máme) se nakazily a byly v ohrožení, neboť v pátek došlo k výskytu nákazy dítěte předškolního věku v mateřské škole na Praze 12.

Uvedené informace jsou již NEPLATNÉ!!!

Žádosti k „ošetřovnému“ 16.3. a 17.3. lze vyzvednout v MŠ u p. Vrbové. Další dny od 18. 3.  lze si  vyzvednout bezkontaktně ve vestibulu školy ZŠ, po dálkovém nahlášení jména dítěte (abychom měli čas potvrzení vystavit). Po otevření dveří vstupte do vestibulu, kde si vyzvedněte potřebné. Přístup bude umožněn dopoledne PO, ST  od 9:00 – 11:00 hod, nebo dle dohody s ředitelkou. 

Od 16.3. je pro děti PRACUJÍCÍCH RODIČŮ otevřena jedna třída, kam budou docházet děti se Sluníček i Stonožek.

Pro předcházení nákaze jsme učinili tyto kroky

  • umístěny jsou pouze papírové utěrky
  • během dne se důsledně dbá na hygienu
  • ráno se kontroluje stav dítěte (dítě nesmí jevit známky nákazy: teplota, kašel..). při zjištění se dítě dá do karantény a budou se volat rodiče, kteří MUSÍ pro přijetí do školy dodat potvrzení od lékaře, že dítě může docházet do kolektivu.
  • Věřím, že tato opatření rodiče pochopí, jde nám o zdraví ostatních účastníků (dětí. učitelů a jejich nejbližších).
    Informace odboru školství_MŠ

 

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, jsou po dobu vyhlášení nouzového stavu v ČR omluveni. Rodiče musí jídlo po dobu nepřítomnosti odhlásit.

Žádáme rodiče, aby stravu dětem ODHLAŠOVALI zasláním SMS s uvedením jména dítěte a doby po kterou odhlašují stravu. Pokud nebude odhlášena, jídlo je vařeno a končí ve zbytkovém koši.