Zápis do 1. třídy

autor: | 22. března 2020 | Aktuality

Vážení rodiče,                  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 Jak staré děti zapsat do 1. třídy ZŠ?

 1. Děti, které do zahájení školního roku 2020/2021 dovrší 6. rok věku (narozené do 31. 8. 2014).
 2. Děti po odkladu povinné školní docházky. I tento uchazeč musí podat novou žádost o přijetí a bude posuzován podle stejných kritérií, jako ostatní uchazeči.

 

Kdy bude zápis? 

Zápis bude probíhat od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením je organizace zápisu následující:

 

Jak doručím požadované dokumenty:

Jedním z uvedených způsobů:

 • poštou
 • datovou schránkou
 • emailem

 

Vždy musí být prokazatelný podpis zákonného zástupce (elektronický podpis nebo vlastnoruční podpis – originální)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, elektronickou přihláškou apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Dokumenty k zápisu:

 • vyplněnou přihlášku ke vzdělávání
 • rodný list dítěte – kopie
 • pokud jsou zákonní zástupci rozvedeni, doloží kopií, že jsou určeni jednat v zájmu dítěte (rozsudek soudu, aj.)

 

Kde najdu dokumenty k vyplnění:

 

 

 • k vyzvednutí v papírové podobě bezkontaktně ve vestibulu školy, možno vyplnit a v zalepené obálce vhodit do krabice s označením ZÁPIS do 1. třídy (PO a ST od 9:00 hod. do 11:00 hod.; individuální termín lze dohodnout s ředitelkou školy reditelna@skolakurivody.cz nebo na telefonu 773 636 455)

 

Chci požádat o odklad povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba ještě doložit:

 • žádost o odklad povinné školní docházky
  00-ŽD-07Žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučující stanovisko školského poradenského pracoviště (například Pedagogicko-psychologické poradny, nebo Speciálně-pedagogického centra)
 • doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(pokud nebude doloženo, správní řízení bude pozastaveno do doby doručení výše uvedených náležitostí)

 

Jaká jsou kritéria pro přijímání budoucích prvňáčků?

Pro přijetí do prvního ročníku bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

 • Kritérium 1– dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a mělo v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky; počet bodů 10
 • Kritérium 2 – dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu, ale starší nebo mladší sourozenec/sourozenci navštěvují školu; počet bodů 8
 • Kritérium 3– dítě nemá trvalý pobyt ve školském obvodu; počet bodů 6

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

 

Jak se dozvím výsledky zápisu?

 • Anonymizované výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce před budovou školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 8. května 2020. Děti budou uvedeny pod číslem, které jim bude sděleno školou.
 • Číslo, pod kterým bude přihlášené dítě vedeno Vám zašleme SMS do 8. 5. 2020.

Uchazeči, kteří nebudou přijati budou o výsledku zápisu informováni poštou.

 

Bude setkání rodičů?

Setkání rodičů a dětí máme naplánováno na 24. 6. od 15:00 hodin.

 

 

Vážení rodiče, moc se těšíme na Vás i Vaše holčičky a kluky