Zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti z válečné Ukrajiny

autor: | 4. května 2022 | Aktuality

Ředitelka  Základní školy a mateřské školy, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, dále v souladu se Zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanovil průběh a podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí cizinců k předškolnímu a základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Kuřívody 700, ve školním roce 2022-2023, který se v řádném termínu koná:

dne 7. 6. od 13:30:00 do 15:30:00 v budově mateřské školy 

Kritéria přijímání dětí do MŠ Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody:

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, a pokud to umožní kapacita MŠ se přednostně přijímají:

  • děti cizinci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem v obci Ralsko
  • děti cizinci, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku s pobytem v obci Ralsko, od nejstarších po nejmladší
  • děti cizinci s místem pobytu mimo obec Ralsko

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.

Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium
(kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

K zápisu je nutné osobně doložit následující dokumenty:

  • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v českém jazyce či dvojjazyčné verzi, které jsou k dispozici na webových stránkách školy. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce bude postupováno dle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení předloží žádost jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Žádost o přijetí-cizinci – MŠ
  • Doklad totožnosti žadatele i dítěte,
  • Potvrzení o řádném očkování – k dispozici na webu školy Vyjádření lékaře-cizinci – MŠ
  • Vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany nebo potvrzující razítko v cestovním pase.

Žádost o přijetí za dítě podává:

  • zákonný zástupce dítěte dle § 183 odst. 7 školského zákona· osoba, která má dítě svěřené do péče,
  • obecný opatrovník (určený soudem),
  • ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 6. 2022 na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.