Učitelé se školí

autor: | 13. března 2020 | Aktuality

Jarní prázdniny mají pouze žáci. Učitelé prvního stupně základní školy měli možnost navštívit Soukromou základní školu Eriza, s. r. o. a  získat nové náměty pro výuku.

S touto školou nás pojí stejná filozofie vzdělávání

Nízký počet žáků ve třídě (max. 12) – dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům, schopnostem a individualitě žáka, efektivnější začlenění žáků nadaných i s potřebou podpůrných opatření
Kvalitní tým tutorů ( u nás učitelů) – klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu, důležitá je osobní aktivita a schopnost vytvořit atmosféru respektu.
Zájem žáka stojí v centru pozornosti – zájem a přirozená zvídavost jsou základem učebního procesu, podněcujeme u dětí touhu poznávat, odstranění případných komplexů, uzavření se do sebe či pocitu strachu.
Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky – každou středu využíváme projektové učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí, učíme v souvislostech, důležité je celistvé pochopení.
Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za své vzdělání – vedou si pracovní i hodnotící portfolio, v oblasti, o kterou se zajímají, připravují i část výuky pro ostatní žáky – tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti.
Žáci se podílejí na utváření školních pravidel – žáci jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, formou komunitních a řešících kruhů mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí.
Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu – vedeme k odpovědnosti za své zdraví, za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu.
Malá škola s dobrou atmosférou – děti se navzájem znají a vrstevnicky spoupracují.