Projekt DEN ZEMĚ – ODVOLÁNO

Dne 30. 4. od 8:00 hod do 12:30 hod se všichni zúčastníme projektového dne

Projekt probíhá každoročně jeden celý den (v době výuky) v dubnu při příležitosti oslavy Dne Země. Je určen pro děti z MŠ a žáky ZŠ.

Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických problémů (ubývání ozonu, problém odpadů, zneužívání chemických prostředků k léčbě banálních onemocnění…) a způsobů jejich řešení. 

Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně aplikovat poznatky z předmětů člověk a jeho svět, příroda a my, společnost a my, pracovní činnosti, výtvarná výchova a hudební výchova, dále pak z průřezových témat, zejména z environmentální výchovy. Důraz je kladen na využití získaných zkušeností žáků, na vlastní pozorování a vyhledávání informací.

Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Žáci i děti se učí spolupracovat v týmech, učí se stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků.

Datum

30. dubna 2020
Expired!

Čas

All Day
Kategorie