O škole

Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody, příspěvková organizace

Kuřívody 700, 471 24 Mimoň
IČO: 727 42 607, telefon: 487 898 150

Nejdůležitější informace o škole pro rodiče a žáky:

Zřizovatel: Městský úřad Ralsko – Kuřívody
Vznik právní subjektivity: 1.1.2003
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová

Charakteristika školy

Škola v Kuřívodech byla slavnostně otevřena 17.11.1994, ve školním roce 2013/2014 jsme oslavili 20.výročí existence školy.
Právní subjektivitu má od 1.1.2003.

Do školy docházejí děti a žáci z místních Kuřívod. Od května 2008 žáci z Ploužnice a z Hvězdova dojíždějí do školy autobusem. Děti z MŠ se dovážejí do školy 2 auty.
Škola je malotřídní, integrovaná s mateřskou školou. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Počet učeben pro ZŠ: 2
Počet oddělení v MŠ: 2
Počet oddělení ŠD: 1

Počet žáků v ZŠ ( k 4.9.2017):  26 (z 50 kapacitně povolených)
Počet dětí v MŠ:   34  (z 40 kapacitně povolených)

Na škole se vyučuje od 3.ročníku cizí jazyk: anglický jazyk

V měsíci dubnu proběhne zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a v měsíci květnu přijímací řízení do MŠ.

Na škole budou ve školním roce 2017/18 opět pro žáky školy otevřeny tyto zájmové kroužky:

Keramický kroužek: vedoucí p. R. Němečková
Pěvecký kroužek spojený s výukou na zobcovou flétnu: vedoucí p. L.Vrbová a p. J. Ondrejková

Taneční kroužek:

Sportovní kroužek: Lenka Dokoupilová

Podle zájmu dětí byl opět otevřen kroužek Výuky anglického jazyka, prozatímní vedoucí kroužku je paní učitelka z MŠ Anna Andrlová

Pro žáky a děti každoročně připravujeme velkou nabídku divadelních představení, Maškarní karneval, soutěže na MDD, zúčastňujeme se mnoha soutěží pěveckých, sportovních, výtvarných. Každoročně organizujeme brigádu ke Dni Země, účastníme se soutěží na Skelné huti, žáci na škole odebírají školní mlíčko a nadále jsme zapojeni do akce Ovoce a zelenina do škol.

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastňují každoročně plaveckého výcviku ve Stráži p/Ralskem.

Škola se nachází v pěkném oploceném areálu, kde jsou pro děti a žáky k dispozici prolézačky, hřiště, pískoviště, dřevěné atrakce, doskočiště.

Každý rok se snažíme dle finančních možností pokračovat v modernizaci tohoto zařízení a samozřejmě i o modernizaci vnitřního vybavení celé školy.

Škola obdržela v rámci EU – tzv. „Šablon“  finanční prostředky, které umožnily modernizaci výuky (interaktivní tabule do obou tříd ZŠ). Z dotací KÚ LK byla pořízena interaktivní tabule i do oddělení MŠ Stonožek. Z nového dotačního řízení Šablony – zjednodušené vykazování bude tento školní rok placen školní asistent, v měsíci listopad – prosinec  nastoupí do nové MŠ chůva, ve 2. pololetí školního roku bude otevřen klub deskových a logických her.

Našim dlouhodobým cílem  je získat další dotace či sponzory na vybudování dopravního hřiště, které by mohly využívat i ostatní děti ve volnočasových aktivitách.

V tomto školním roce byl otevřen opět 1. až 5.ročník ZŠ.

Seznam pracovníků školy

 • Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy + třídní učitelka v 1.a 2. ročníku ( 773 636 455, 487 898 150 )
 • Veronika Lukešová, třídní učitelka ve  3.- 5. ročníku (od 1.2.2018 – nástup po MD)
 • Martina Desenská, asistent pedagoga pro žáky ZŠ se SVP
 • Lenka Vrbová, učitelka MŠ + zástupkyně ředitelky školy ( 773 636 456, 487 898 151)  +  učí na ZŠ hodiny HV,
 • Jaroslava Ondrejková, učitelka MŠ + učí na ZŠ předmět TV
 • Lenka Dokoupilová, učitelka MŠ
 • Anna Andrlová, učitelka MŠ
 • Tereza Lukešová – chůva (z finančních prostředků – Šablony I.)
 • Renáta Němečková, vychovatelka ŠD (487 898 154), učí na ZŠ PV, VV, pracuje  i jako školní asistent na ZŠ (z finančních prostředků – Šablony I.)
 • Emílie Günterová, účetní (487 898 153) –  od 1.9.2016
 • Lada Zárubová, kuchařka (zaměstnankyně MěÚ Ralsko)
 • Alena Janků, kuchařka (487 898 152, 773 636 457)
 • Jitka Procházková, uklízečka
 • Monika Taterová, školnice
 • Šárka Šafránková, vedoucí ŠJ (773 636 457, 487 898 153)

V Kuřívodech dne 26.2.2018

            Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Informace o svobodném přístupu k informacím 2016

Informace o škole 2016